SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT TỪ NHỰA COMPOSITE — SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG LỚN & GIÁ TẠI XƯỞNG

Chúng tôi là xưởng sản xuất tại TP HCM, chuyên sản xuất các loại Tượng Phật từ chất liệu nhựa Composite bền, đẹp. Sản phẩm này có thể dùng trang trí hoặc thờ cúng rất tốt cho gia đình.

Các mẫu tượng Phật thường gặp

  • Tượng Phật Thích Ca
  • Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Tượng Phật Di LẶc
  • Tượng Phật Dược Sư
  • Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật
  • Tượng Các loại linh thú (long, lân, quy, phụng, tỳ hưu, thiềm thử)
  • …………………………………………..
Các loại tượng Phật Giáo Composite thường gặp
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG TƯỢNG PHẬT GIÁO COMPOSITE NGAY !!
Like what you read? Give poly composite 3d a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.