20 câu châm ngôn tiếng Anh hay nhất

Tiếng Anh không chỉ gồm những cấu trúc ngữ pháp khô khan, từ vựng dài loằng ngoằng mà còn rất nhiều điều thú vị như những câu châm ngôn tiếng Anh hay, ý nghĩa, những câu tiếng lóng…Bài viết dưới đây du học New Vision sẽ tiết lộ với các bạn tuyển chọn 20 câu châm ngôn tiếng Anh hay nhất.

1. Friends are like stars, they always seem to shine when the night is as its darkest

Dịch nghĩa: Tình bạn như những ngôi sao, chúng luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối nhất.

2. To live is the ratest thing in the world. Most people exist, that is all

Dịch nghĩa: Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới này. Phần lớn mọi người chỉ đang tồn tại.

1
Danh ngôn tiếng Anh

3. You may only be one person to the world but you may be the world to person

Dịch nghĩa: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

4. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có cả nghìn lý do để cười.

5. To have joy one must share it. Happiness was born a twin

Dịch nghĩa: Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

6. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

Dịch nghĩa: Bạn chỉ có hai cách để sống. Một là xem như không có điều gì kỳ diệu trong cuộc sống này. Một cách khác là hãy xem mọi thứ bé nhỏ đều kỳ diệu.

2
Danh ngôn tiếng Anh

7. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in

Dịch nghĩa: Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

8. Happiness is when what you thinhk, what you say, and what you do ara in harmony

Dịch nghĩa: Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

9. Life is what happens to you while you’re busy making other plans

Dịch nghĩa: Cuộc sống là những thứ cứ tiếp diễn trong khi bạn đang bận bịu lên kế hoạch

3
Danh ngôn tiếng Anh

10. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood

Dịch nghĩa: Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được

11. Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

Dịch nghĩa: Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

12. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself

Dịch nghĩa: Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình, Cuốc sống là tự tạo nên bản thân mình.

4
Danh ngôn tiếng Anh

13. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Dịch nghĩa: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt

14. Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.

Dịch nghĩa: Đừng kết bạn với người bạn cảm thấy không thoải mái với họ. Hãy kết bạn với người buộc bạn phải đẩy chính bạn lên.

15. Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail

Dịch nghĩa: Đừng đi theo những lối đi có sẵn, hãy đến những nơi mới lạ và lưu lại dấu chân của mình trên con đường ấy.

3
Danh ngôn tiếng Anh

16. Change your thoughts and you change your world

Dịch nghĩa: Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi thế giới của mình.

17. The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

Dịch nghĩa: Bí mật của cuộc sống không phải là một vấn đề để bạn phải giải quyết mà là nơi trải nghiệm thực tại.

5
Danh ngôn tiếng Anh

18. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you

Dịch nghĩa: Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em.

19. Very little is needed to make a happy life, it is all within yourself, in your way of thinking

Dịch nghĩa: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé, luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

6
Danh ngôn tiếng Anh

20. Hates has a reason for everything but love is unreasonable

Dịch nghĩa: Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

Sau khi đọc 20 câu châm ngôn tiếng Anh trên, chắc bạn cũng đã phần nào cảm nhận được tiếng Anh thú vị như thế nào rồi đúng không? Hãy theo dõi du học New Vision để có thể cập nhật thường xuyên những thông tin, điều thú vị về tiếng Anh nhé bạn!

bienmt.alla T6, 06/23/2017–17:14

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.