ว่าด้วยเรื่องกีฬาวอลเลย์บอล

1.เมื่อไร ที่ผู้ชายเล่นวอลเลย์บอล ผู้ชายคนนั้นจะถูกบุคคลทั่วไปเปลี่ยนความคิดที่มีต่อผู้ชายคนนั้นไปทันทีว่า ผู้ชายที่เล่นวอลเลย์บอลคนนั้นต้องเป็น ตุ๊ด หรือเกย์ บางทีก็ไม่เข้าใจ ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีผู้ชายคนไหนบ้างที่เล่นบอลไม่เก่ง แล้วรู้สึกว่าควรไปเล่นอย่างอื่นที่ตัวเองถนัดมากกว่า เหมือนผมไหม แต่ผมเบื่อความคิดอคติของคนไทยที่มองว่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาของผู้หญิง มันเหมือนการสร้างกรอบเกินไป ทั้งที่จริงๆแล้วประเทศอื่นๆ ก็มองว่าผู้ชายเล่นก็ไม่ผิด เเละน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้มั้งจึงทำทีมวอลเลย์บอลชายของไทยไม่มีการพัฒนา เพราะเป็นกีฬาที่หากผู้ชายเล่นแล้วต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นตุ๊ด (ผมไม่ได้จะบอกว่า เพศที่3 ไม่ดีนะครับ อย่าเข้าใจเจตนาผมผิด)

2.การเล่นกีฬาถ้าเราได้อยู่ในทีมที่เราเล่นแล้วไม่กดดัน เชื่อมะ เราจะสนุกกับเกมส์นั้นขึ้นมาทันที และมันจะส่งผลให้เราเล่นได้ดีขึ้นด้วย จากที่ผมรู้สึก

--

--

at Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store