Perumpamaan Rindu dan Cemburu —

Tidak ada kata yang terlewat tanpa sesapan panjang tembakau bagiku.
Juga ketika membaca sajak mungil perumpamaan rindu dan cemburu malam ini; Segitiga itu tajam disetiap sudutnya seperti rindu, lalu cemburu itu seperti lingkaran yang tak berujung.

Seseorang pernah berkata; diantara hari yang cemas dan rindu yang hilang suara, rindu - rindu itu akan sampai pada ruang doa.

Namun aku sepakat dengan cemburu ia tajam menyakitkan juga meniadakan.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.