dulong

dulong

I work in tech. From Georgia, to California, to Arkansas, now Washington.