Waarom mannen meer verdienen dan vrouwen

Datum: 24–05–2014

Om te beginnen wil ik aangeven dat ik tegen discriminatie ben op grond van geslacht. Tijdens mijn stage als HR Junior heb ik regelmatig gesprekken gevoerd met kandidaten over arbeidsvoorwaarden. Daarbij keek ik naar de ervaring en vaardigheden van de persoon en liet ik het salaris niet afhangen van het geslacht. Mannen en vrouwen moeten hetzelfde verdienen. Helaas gaat dat in de praktijk niet op. Het verhaal gaat dat vrouwen gemiddeld 75 procent verdienen op elke euro die een man verdient, als gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het verhaal blijkt waar te zijn: vrouwen verdienen het genoemde aantal procenten minder dan mannen (Goldin, 2012). Echter, de oorzaak is niet te wijten aan discriminatie, maar aan de keuzes die vrouwen en mannen maken met betrekking tot kennis, opleiding, vaardigheden en werkervaring. Deze aspecten vallen onder de term ‘human capital’ (Human Capital White Paper, 2007). Mannen en vrouwen investeren op een andere manier in hun human capital. (CONSAD Research Corp, 2009).

Opleiding

Als er gekeken wordt naar de keuze van opleiding blijkt uit onderzoek dat mannen vaker investeren in een opleiding waar het gemiddeld inkomen hoog ligt (advocaat, dokter, IT, etc.). Daar tegenover kiezen vrouwen vaak voor opleidingen waar het gemiddelde inkomen iets lager kan liggen (zorg, mode, sociale wetenschappen etc.) (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013). Ondanks dat mannen en vrouwen studies volgen die net zo lang en zwaar zijn, eindigen veel vrouwen daardoor in sectoren waar de gemiddelde inkomens lager liggen.

Verwachtingen

Ten tweede hebben mannen en vrouwen andere verwachtingen van hun loopbaan. Een vrouw kan bijvoorbeeld aan het begin van haar loopbaan de verwachting hebben om na twaalf jaar werken een pauze te nemen (om kinderen te baren en op te voeden). Dan maakt zij dus andere keuzes met betrekking tot het investeren in haar human capital dan wanneer zij van tevoren besluit dat ze veertig jaar fulltime gaat werken zonder pauze. Er bestaat dan een kans dat de vrouw zal kiezen om vaardigheden op te doen die meer aansluiten bij opvoeding. In de jaren ’60 en ’70 kwam het vaak voor dat vrouwen niet de verwachting hadden om op hun veertigste fulltime te werken. Vervolgens maakten zij bepaalde keuzes, waardoor vrouwen uiteindelijk bij banen eindigden die minder betaalden. Tegenwoordig verwachten jonge vrouwen steeds meer dat zij zullen werken op hun veertigste. Daarom kiezen zij er voor om op een andere manier (dan in de jaren ’60 en ’70) te investeren in hun human capital (CONSAD Research Corp, 2009).

Parttime/fulltime

Ten derde kiest 26 procent van de vrouwen er voor om parttime te werken, tegenover 13 procent van de mannen (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013). In vergelijking met fulltimers komt het vaak voor dat parttimers niet dezelfde kansen krijgen om te investeren in human capital (training, doorgroeimogelijkheden). Fulltimers krijgen meer kans vanuit de organisatie om te investeren in human capital (Saint-Martin, 2010). De reden dat veel vrouwen voor parttime werk kiezen is, omdat ze zo meer tijd over houden voor het huishouden, de kinderen, zichzelf, hobby’s en sociale contacten (Portegijs, 2008).

Consistentie

Tot slot is er een verschil te zien wanneer de loopbaan wel of niet wordt onderbroken. Als vrouwen er bijvoorbeeld voor kiezen om pauze te nemen van werk om kinderen op te voeden, dan kan dat een impact hebben op hun salaris wanneer ze weer terug komen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat de reden dat vrouwen minder verdienen dan mannen niet per definitie door discriminatie op de arbeidsmarkt is, maar door de verschillende keuzes die mannen en vrouwen maken voordat ze de arbeidsmarkt op gaan of zelfs wanneer ze op de arbeidsmarkt zijn. De keuze van het werk en de balans tussen familie en werk kan daar aan bijdragen.

De keuzes

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer vrouwen en mannen dezelfde werkervaring, dezelfde opleiding en dezelfde baan hebben dat vrouwen 94% verdienen van wat mannen verdienen (Goldin, 2012). Hier zou dus gesteld kunnen worden dat het gat tussen geslacht en salaris verdwijnt. Misschien worden vrouwen wel benadeeld door de keuzes die ze maken. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld weggeleid worden van opleiding zoals IT en bouwkunde. Dit kan komen doordat het in hun sociale omgeving juist veel gebruikelijker is om te kiezen voor bijvoorbeeld zorg en sociale wetenschappen. Daarnaast is ons beeld over de verwachting van vrouwen tegenover mannen anders wanneer het om op kinderen passen gaat. Naar mijn idee heerst er in 2014 nog steeds een beeld waarvan wordt verwacht dat vrouwen op kinderen zullen passen. Als we dat beeld willen gaan veranderen en daarnaast ook het salarisverschil, dan moeten we vrouwen ervan overtuigen dat ze ook moeten kiezen voor sectoren waar ze nu minder inzitten, maar wel meer kunnen verdienen. Daarnaast zullen we de mannen meer moeten overtuigen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen wat betreft kinderen opvoeden. Als die twee punten verschuiven dan zullen de salaris wellicht ook gelijk kunnen trekken. Dus vrouwen, duik die IT en bouwkunde lessen in! En mannen, wat meer op de kinderen passen zou absoluut geen kwaad kunnen..

Bibliografie

CONSAD Research Corp. (2009). An Analysis of Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women . Pittsburgh: U.S. Department of Labor.

Goldin, C. (2012). Gender Gap. Harvard University, Economics. Liberty Find Inc.

Human Capital White Paper. (2007, 01 26). Opgeroepen op 05 23, 2014, van Ceridian: http://www.ceridian.co.uk/downloads/HumanCapitalWhitePaper_2007_01_26.pdf

Portegijs, W. (2008). Verdeelde tijd. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag: SCP.

Saint-Martin, A. (2010, Juli). Does part-time work pay? Opgeroepen op Mei 24, 2014, van oecdobserver: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/3311/Does_part-time_work_pay_.html

U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. (2013). Highlights of Women’s Earnings in 2012. U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Washington: BLS.

Like what you read? Give Duncan Barre a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.