3 mẫu đồng phục bảo hộ tiêu chuẩn tại Việt Nam

Minh Hoang
Sep 24, 2017 · 4 min read

Năng suất của người lao động phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện trang bị trong công việc mà quần áo đồng phục bảo hộ là chính yếu. Quần áo đồng phục cho công nhân khi thực hiện công việc có hàng loạt mẫu mã & chủng loại khác biệt tùy thuộc vào đặc thù của từng ngành nghề riêng cùng nhiều sự hữu ích thực tế cho các đơn vị kinh doanh tha hồ đặt hàng. Còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ở quốc tế mà ngay tại Việt Nam, các ngành nghề như điện năng, năng lượng, dầu khí, hóa chất. Có khuynh hướng yêu cầu người lao động phải có thể lực Vì thuộc tính môi trường thiên nhiên nhiều tác động bất trắc. Vì thế, để cho chú trọng đến người đi làm cũng như chắc rằng hiệu suất hoạt động chất lượng đứng đầu, các tập đoàn sản xuất có chiều hướng đưa ra quy chuẩn may đồng phục hoạt động khá chi tiết cụ thể, cao hơn so với những ngành khác.

Image for post
Image for post

Quy định may đồng phục bảo hộ

Phụ thuộc từng ngành nghề mà đồng phục được may theo các quy chuẩn & cụ thể phác thảo không giống nhau, Tuy vậy, tóm lại, đa số các bộ đồng phục hoạt động đều phải dùng nguyên liệu vải dày dặn, thông thoáng, độ bền màu cao, không mau xơ cứng hay đổ lông sau nhiều lần giặt. Ngoài các quy định trên, đồng phục phải được thực hiện theo bộ máy cẩn thận vì mỗi bộ đồng phục đều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe & sự bình yên trong hoạt động của người thợ trực tiếp mặc và lao động.

Image for post
Image for post

Xem thêm:

3 mẫu đồng phục bảo hộ tiêu chuẩn tại Việt Nam

Với sự cải cách và phát triển và yêu cầu cao của người tiêu dùng giờ đây, đồng phục bảo hộ thực hiện công việc không có sự gò bó trong phác họa, thay vào đó là sự đầy đủ về mẫu mã và chủng loại, bất kể ai khi đặt may cũng có khả năng tuyển lựa theo yêu cầu và tính chất ngành mà Doanh Nghiệp bản thân đang hoạt động.

Image for post
Image for post

1. Đồng phục hoạt động dạng áo liền quần

Image for post
Image for post

Tại VN, mẫu quần áo đồng phục này thiết yếu chỉ được dùng cho những tổ chức yêu cầu cao về thuộc tính không nguy hiểm. Bộ này được may theo dạng liền áo quần, có chiều hướng được sử dụng nguyên liệu vải kaki thun, kaki thành công, kaki 65/35. Thậm chí màu sắc và mẫu mã của mẫu áo liền thân này cũng vô cùng mới nổi lên. Đây là loại hạng sang và chỉ được may khi quý khách có trông chờ đặt may với số lượng nhiều.

2. Đồng phục áo phản quang

Image for post
Image for post

Đây là mẫu đồng phục rất được quan tâm trên môi trường kinh doanh hàng may mặc từ những năm trở lại đây. Với ưu thế tiện lợi, dễ hoạt động, đường may đảm bảo, chỉ dày, đánh bọ tại những nơi chốn chịu lực, mẫu này cực kì đúng đắn cho kỹ sư, công nhân….

3. Đồng phục lao động với áo khoác ngoài

Image for post
Image for post

Phác thảo đơn giản, màu sắc lịch thiệp là những gì mà những Đơn vị kinh doanh, tập đoàn rất rất ưu chuộng và đặt hàng nhiều khi tới đặt may tại các Doanh Nghiệp may đồng phục. Khi may, Công Ty may có khuynh hướng sử dụng nguyên liệu vải kaki cao cấp, thoáng mát, hút mồ hôi đảm bảo chất lượng, có nhiều bảng màu sắc khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn & kết hợp.

Mong rằng, các mẫu quần áo đồng phục hoạt động mà chúng tôi chỉ dẫn trên sẽ hỗ trợ bạn thuận tiện hơn trong việc đặt làm và đặt may. Bạn có khả năng đọc thêm thông tin về đồng phục tại . Với mục đích được cung ứng những phương án may đồng phục được khách hàng tin cậy bài bản với đảm bảo chất lượng cao, giá thành rẻ theo yêu cầu đưa ra quốc tế.

Nguồn tham khảo:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store