1.General information

2. What is Ultrain?

3. Ultrain : creating a programmable business societyĐược giới chuyên gia ví như Ethereum của Việt Nam, Dự án TomoCoin đang là một trong những dự án tiềm năng và được quan tâm bậc nhất vào những ngày đầu năm 2018. Dưới đây, Bigcoin Việt Nam sẽ cung cấp tới những nhà đầu tư tất cả thông tin cần biết về dự án TomoCoin này.

1. Khởi nguồn ý tưởng dự án TOMOCOIN

Dương Nguyễn Mậu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store