Luis Durani
Luis Durani

Luis Durani

Blockchain Enthusiast, AI & ML, Python, Technology Enthusiast, Foreign & Economic Policy writer. Follow me @LuisDurani, IG: luis_durani