Dutch Coding Company — rebranded

De visuele identiteit van een organisatie is niet iets waar je met ‘even een logo laten ontwerpen’ gemakkelijk vanaf komt. Natuurlijk kan het voor groeiende organisaties wel nodig zijn, of zijn er prachtige verhalen zoals het verhaal over de swoosh van Nike, maar over het algemeen werkt een huisstijl alleen écht goed als het een doordachte identiteit representeert.

Daarom heeft Dutch Coding Company onlangs veel tijd in een nieuwe huisstijl gestoken. Vier maanden werk met een team van 5 mensen, onder leiding van onze designster Aypril Zaan, hebben zij aandacht besteed aan interviews, brainstorms, design- en implementatiesessies. Lees hieronder hoe zij dit hebben aangepakt en wat de oorsprong is van de huisstijl.

Het nieuwe logo (witte variant)
Aftermovie: De avondactiviteit van de rebranding

Het afgelopen jaar zijn wij gegroeid van een beginnend bedrijf met 3 mensen naar een projectstudio van 19 werknemers. De originele huisstijl (ontworpen in najaar 2016) representeerde…

Lees verder op DutchCodingCompany.com…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store