Image for post
Image for post

Hoe gebruik je de App Development Canvas?

Overweeg je om een app te gaan ontwikkelen? Gebruik dan de App Development Canvas om het concept van je app te testen. Zo voorkom je dat je een app ontwikkelt zonder toegevoegde waarde of met teveel functionaliteiten. Het ontwikkelen van goede apps kost veel tijd en daarmee geld. Zorg ervoor dat je niet voor onaangename verassingen komt te staan.

De App Development Canvas is gebaseerd op de Business Model Canvas. Met deze populaire Lean Startup template helpt je met de ontwikkeling van bestaande of nieuwe business modellen. Door gebruik te maken van onze ervaring als app ontwikkelaars hebben we deze canvas door ontwikkelt voor mobile apps. Hieronder een stappenplan met hoe je deze template kunt gebruiken…

Lees verder op DutchCodingCompany.com…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade