Wat is een hackathon? Is een hackathon iets voor ons?

Credits: http://edinburghopendata.info/

De definitie van “Hackathon”

Laten we eerst ontleden wat een hackathon precies is. In tegenstelling tot wat u misschien zou verwachten heeft een hackathon per definitie niets te maken met “echt” hacken. Hoewel de meeste hackathons inderdaad afgebeeld worden als jongeren met een laptop op schoot, gaat een hackathon niet om het inbreken op andere systemen. Wel heeft een hackathon iets te maken met de originele betekenis van het word hacken: “Een concept gebruiken op de manier waarop het origineel niet bedoeld is”. Praktisch betekent dit dat tijdens een hackathon gezocht wordt naar nieuwe manieren om bestaande oplossingen in te zetten. Hoewel het niet per se nodig is, doen aan een hackathon vaak uitsluitend jonge mensen mee.

De opzet van een hackathon

Meestal is de opzet van een hackathon als volgt: voor een bepaalde tijd (meestal 24 of 48 uur - korter kan natuurlijk ook) strijden een aantal groepen (ongeveer 5 personen per groep) om een zo creatief mogelijke oplossing te vinden voor een gegeven probleem. De problemen kunnen variëren van een breed vraagstuk (“Transport rondom Utrecht is slecht geregeld”) tot specifieke cases (“Wat mist product X om klaar te zijn voor de markt?”). Van de groepen wordt verwacht om een pitch en prototype/demo klaar te hebben aan het einde van de beschikbare tijd. Deze pitches worden vervolgens aan iedereen gepresenteerd waarna een jury (meestal bestaande uit onafhankelijke experts en afgevaardigden van sponsoren) één of meerdere winnaars kiest.

Is een hackathon iets voor ons?

Er zijn een aantal goede redenen om als bedrijf een hackathon te organiseren:

  Dutch Coding Company

  Written by

  Een web & app projectstudio met striking impact (Eindhoven, NL) — www.dutchcodingcompany.com

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade