Wij introduceren de App Development Canvas: zo ontwikkel je een succesvolle mobile app.

Dus je bent besloten om een app te gaan ontwikkelen. Maar waar moet je allemaal op letten? Hoe zorg je dat de app ook goed gebruikt word en aansluit bij de verwachtingen van je klanten? Is een app wel echt de juiste oplossing?

Bij Dutch Coding Company hebben wij ruime ervaring met het ontwikkelen van succesvolle apps. Eerst ontwikkelden we goed gebruikte apps voor ondernemers en consumenten, sinds vier jaar ontwikkelen we vooral apps voor onze klanten. Daardoor hebben we veel verschillende app concepten voorbij zien komen en begrijpen we de ingrediënten voor een succesvolle app.

Om een app echt succesvol te maken heb je meer nodig dan alleen goede software en een mooi design. Het hele business model van de app moet kloppen. En als je een app ontwikkelt als aanvulling op je dienstverlening moet de app ook in je business passen. Soms is een app ook niet de juiste oplossing, maar is het verstandiger om te kiezen voor een mobiele website of een portal.

Vanuit onze ervaring als high-impact app developers en geïnspireerd door de Business Model Canvas hebben we een tool ontwikkelt om deze vragen te beantwoorden: De App Development Canvas. Deze canvas bestaat uit negen blokken die samen een overzicht vormen van het totale business plan voor je app. Als je de canvas hebt ingevuld kun je het business model op alle vlakken valideren. Niet met dure marktonderzoeken maar volgens de Lean Startup methodes.

Wij zijn van mening zijn dat deze canvas relevant is voor iedereen die een app wilt ontwikkelen en niet alleen voor onze klanten. Daarom is die gratis beschikbaar voor iedereen die interesse heeft, inclusief een uitgebreide guide over hoe je de canvas kunt gebruiken.

Download de App Development Canvas

Bekijk artikel ‘Hoe gebruik je de App Development Canvas?’


Dutch Coding Company is een web & app projectstudio. Wij ontwikkelen kwalitatieve apps op maat voor iPhone en Android. Als technische partner maken en onderhouden wij apps voor bedrijven, netwerken, evenementen en innovatieve startups. Ons motto: web & app met striking impact.

Klaar om een succesvolle app te laten maken? Wij helpen je graag. https://dutchcodingcompany.com/contact of hi@dcc.team.

Vrijblijvend persoonlijk advies over je app? Mail of bel Bas Schleijpen:
+31 (0)40 74 40 889 of bas@dcc.team. Hij is onze partner en specialist op het gebied van apps.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store