Wij rijden elektrisch. Is het praktisch? Onze e-roadtrip bewijst van wel!

Elektrisch rijden is de toekomst. Links en rechts maken autofabrikanten stille krachtpatsers. Veel grotere autofabrikanten (Audi, BMW, Hyundai, Nissan, Renault, Smart, Citroen — niet ver in de toekomst Volvo) en “dedicated electric” autofabrikanten (natuurlijk Tesla) gaan mee met het onvermijdelijke: de wereld van auto’s wordt groener. Ook nieuwere concepten, zoals Amber Mobility en Lightyear (beide Eindhoven), anticiperen op de energietransitie.

Wij maken graag verschil. Met onze software doen we dit natuurlijk op een veel kleinere schaal, maar dit alles doen we met als doel straks een striking impact te kunnen maken. Dus waarom niet nu al beginnen door bevindingen over elektrisch rijden te delen? Precies daarom maakte één van onze Founders, Joris, een roadtrip door Nederland in een elektrische auto. Waarom? Elektrisch rijden is onze standaard; en dit is waarom.


Op een woensdag, vroeg in de morgen, stapte ik…

Lees verder op DutchCodingCompany.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store