Zo win je hackathons — de beste tips en tricks uit onze ervaringen

Als ‘bedrijfshobby’ doen wij regelmatig mee aan hackathons en vallen vaak in de prijzen. We delen graag onze beste tips en tricks over hoe je in korte tijd mooie concepten realiseert.

Door Bas Schleijpen, founding partner van Dutch Coding Company en hackathon fanaat. Met dank aan Nick Verbeet, Jermain Miedema en Aypril Zaan voor extra suggesties.

Hackathons: competities waarbij je in korte tijd (24 of 48 uur) een nieuw, innovatief concept ontwikkelt met een werkend prototype. Vaak gaan de challenges over belangrijke, actuele thema’s (zoals klimaat, kansgelijkheid of health) of over het toepassen van de nieuwste technieken. Tijdens de challenge werk je met je team non-stop door om…

Lees verder op DutchCodingCompany.com…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store