Node.js REPL Komutları:

.help komutu

İsminden de anlaşıldığı gibi kullanıcıya bilgi yardımında bulunur, kullanılabilecek REPL komutlarının bir listesini verir:

>.help komutu ile aşağıdaki gibi bir liste gelir.

.break

.clear

.exit

.help

.load

.save

>

.break komutu

.break komutu çok satırdan oluşan komuttan çıkma olanağı sağlar. Aşağıdaki örnekte, birden çok satırdan oluşan while komutundan .break komutu ile çıkış gösterilmektedir:

> var x=4
undefined
> while(x<=10)
... { x=x+1;
... .break
>

.clear komutu

.clear komutu da .break komutu gibi çok satırdan oluşan bir komuttan çıkışı sağlar.

> { x=x+1;
..... .clear
>

.save komutu

.save komutu, mevcut REPL oturumunu bir dosyaya saklama olanağı sağlar. Aşağıdaki örnekte mevcut REPL seksiyonu sakla.js adlı dosyaya saklanmaktadır.

> var i=0;
undefined
> while(i<=5){
... console.log("i="+i);
... i=i+1;
... }
i=0
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
6
> .save sakla.js
Session saved to:sakla.js

CTRL + C komutu REPL den çıkmamızı sağlar. REPL komutundan çıkarak consolda nano sakla.js yazarak saklanan dosyayı çalıştırabiliriz:

NOT:
nano dosya_adi.js ile belirtilen dosya çalıştırılır.

.load komutu

.save ile saklanan oturum bilgilerini, tekrar belleğe yükleme olanağı sağlar.

gy:~ gy$ cd /usr/local/bin
gy:bin gy$ node
> .load sakla.js
> var x=4
undefined
> while(x<=10)
... { x=x+1;
... { x=x+1;
..... var x=4
..... var x=4
..... var i=0;
..... while(i<=5){
....... console.log("i="+i);
....... i=i+1;
....... }
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.