HI Tùng, bạn có thể cho mình contact của anh Trần Mạnh Thắng bán máy ảnh ở SG được ko?
Mai Thanh Hà
1

Thầy Thắng không biết sao sáng nay tìm FB thì mất hút TvT
Ở HN ngoài anh Tuấn ra có Hoàng Lê hàng cũng tốt, đang có 1 con XE black: https://www.facebook.com/real.matrix

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nguyễn Duy Tùng’s story.