“Szkoda, że tak mało!”

Kronika wydarzeń “Sprawy polskie” z pisma Rycerz Niepokalanej, założonego przez Maksymiliana Marię Kolbego. Czytamy:

Dnia 14 listopada ub. r. wyjechało z Warszawy do Palestyny 300 żydów. Szkoda, że tak mało!

Źródło: Rycerz Niepokalanej, II 1933, nr 2, s. 58.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.