“Wielkopolska bez Żydów”

Endecki “Orędownik” z września 1937 r. reklamuje wydarzenie — tydzień pt. “Wielkopolska bez Żydów”. Co ciekawe, narodowcy swoje “wielkie zebranie publiczne” zorganizowali w cyrku.

Źródło: Orędownik. Ilustrowany dziennik narodowy i katolicki, 17 IX 1937, nr 215, s. 5.

Like what you read? Give Wyprawa w Dwudziestolecie a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.