Zrobiono “Porządek” z muzyką żydowską

W 1939 roku “Warszawski Dziennik Narodowy”, organ prasowy Narodowej Demokracji, patrzy tęsknym okiem w stronę Włoch, bo tam:

«Komisja ochrony lekkiej muzyki włoskiej» ustanowiona przy włoskim ministerstwie kultury narodowej nakazała usunięcie z repertuaru lekkiej muzyki włoskiej utworów żydowskich kompozytorów.

Naczelni polscy antysemici pytają: “Kiedyż w Polsce odpowiednie czynniki odważą się wyrzucić bodaj z Radia lekką muzykę żydowską”.

Źródło: Warszawski Dziennik Narodowy, nr 18, 18 stycznia 1939, s. 5.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.