Tubuhan sa Brgy. Banay-Banay

Pumikit lang ako ng saglit

Aba’y anihan na pala ulit

Binubungkal na ulit lahat

Bakanteng lupa’t oras

Para muli ay makapikit

Kahit laang sasaglit

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.