Dmitriy Zaporozhets

Dmitriy Zaporozhets

Ruby developer, GitLab CTO

Recommended by Dmitriy Zaporozhets