Dmitriy Zaporozhets

Dmitriy Zaporozhets

Ruby developer, GitLab CTO

Latest