Istirahat mu


Terlalu banyak kata-kata ku untuk mu, maaf sekali

Terlalu banyak ingin ku kepada mu, maaf untuk ini

Doa ku untuk kebaikan mu, mohon terima ini.

Balasan mu atas kata-kata ku, terima kasih banyak

Kerelaan mu terhadap keinginanku, terima kasih untuk itu

Istirahatlah, istirahat mu lebih penting daripada cinta ku kepada mu.

Bandung, menuju tengah malam
1 September 2016

Tulisan pertama saya untuk medium.com, setelah pada pukul 23:36 memutuskan untuk membuat puisi.

Terima Kasih kamu dan juga kalian.

Like what you read? Give Dzikrie Azkiya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.