Eni Defitriani
Eni Defitriani

Eni Defitriani

Senyum | Syukur | Sabar || Tersenyum ketika bersyukur dalam kesabaran. Tersenyum ketika bersabar dalam kesyukuran. ^^