Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtegoed van Thierry Baudet
Sander Philipse
8524

Het is niet zozeer al erg dat de media niet kritisch vraagt naar de aan abjecte racistische boeken in zijn kast. Het is vreselijk dat ze hem omschrijven als een gematigde variant van Wilders. Maar met deze beelden, quotes en omschrijving kan ik niets anders dan concluderen dat hij in potentie nog erger is.

Like what you read? Give Erik van Luxzenburg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.