ไอเดียดีมากครับเรื่องกรอกตำบลแล้ว auto complete ค่าที่กว้างกว่า
Teesid Gaw
11

แบบนี้จะได้ผลลัพธ์เฉพาะรายการที่ตรงกับ keyword เป๊ะๆ เลยครับ ไม่ตอบโจทย์

ถ้าเทียบเป็น sql มันคือ where d is "บ้านกลา"

ในขณะที่เป้าหมายของเราคือ where d like "บ้านกลา%"

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Earthchie Thanarat’s story.