ถ้าผมจะ Save ลงใน DB ต้องทำยังไงครับผม
Suparuch Sriploy
1

POST ได้ปกติเลยครับ ไอเดียนี้แค่ช่วยทำ autocomplete การอ่านและบันทึกข้อมูลก็ยังทำเหมือนเดิมตามปกติ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.