Sizin de yüreğiniz yanıyor mu?
Erhan Başyurt
11

Evet yüreğim yanıyor.Ben burada Türkiye de bu acıları yaşıyorum.Hergün her saat her gece.

Bizi burada ateşe atıp sonra çekip gidenlere de çok öfkeliyim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.