Kāpēc aizliegumam nav pamata

  • jānovērš iespējama situācija, kad donore paliek bez bērniem, potenciālā neauglības riska dēļ;
  • iepriekšējās dzemdības liecina, ka potenciālai donorei ir apaugļoties spējīgas olšūnas;
  • sieviete bez bērniem nevar ar pilnvērtīgu motivāciju ziedot savu olšūnu citai sievietei.

Aizliegums ir pretrunā Satversmei

Aizliegums ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm ir pretrunā ar Satversmes 91. pantu, jo pārkāpj nedzemdējušu sieviešu tiesības, un ar Satversmes 96. pantu, jo ierobežo nedzemdējušu sieviešu privāto dzīvi.

“Bet olšūnu ziedošana izraisa neauglību un vēzi!”

Nav pētījumu, kas pierādītu šādu veselības apdraudējumu.

“Bet nav pierādījumu, ka olšūnu ziedošana neapdraud veselību!”

Ieviešot aizliegumus, valstij ir jāpierāda aizlieguma samērīgums pret ierobežotajām tiesībām. Tātad, ja valsts mērķis ir novērst iespējamu neauglību, tai arī ir jāpierāda, ka olšūnu ziedošana draud ar neauglību un ka aizliegums ir vienīgais risinājums, kā risināt šo problēmu.

“Bet jaunas meitenes pārdod olšūnas un riskē ar veselību!”

Konkrētais grozījums nekādi nenovērš dzimumšūnu ziedošanu naudas dēļ (turklāt ierobežotas tiek tikai nedzemdējušas sievietes). Ja ir vēlme risināt šo problēmu, ir jāsamazina maksimālā iespējamā atlīdzība par donācijas laikā sagādātajām neērtībām.

“Bet nedzemdējušas sievietes vienkārši nav spējīgas izlemt par ziedošanu!”

“Bet tikai dzemdējušu sieviešu olšūnām ir kvalitātes garantija!”

Pirms procedūras tiek ievākta vispusīga informācija par donoru veselību un tiek noskaidrota viņu ģenētiskā materiāla kvalitāte.

Jāuzticas ekspertiem

Medicīnas speciālisti lielākoties atzīst, ka nav pētījumu, kas apstiprinātu olšūnu ziedošanas draudus veselībai.

Vai ir iespējams kā citādi uzlabot olšūnu donācijas procesu?

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, kā arī vairāki citi speciālisti ir vairākkārt aicinājuši izveidot vienotu dzimumšūnu donoru reģistru, lai varētu gan mazināt risku donoriem, gan ievērot likumā noteikto maksimālo no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaitu valstī.

--

--

Kustība Par!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store