VARAM lūdz Garkalnes novada pašvaldību salabot nolikumu un nekavējoties publicēt audioierakstus

Edgars Jēkabsons
2 min readJun 29, 2017

--

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk — ministrija) ir saņēmusi no Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla www.latvija.lv uzturētāja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Edgara Jēkabsona (turpmāk — Iesniedzējs) 2017.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.EKONS-553646 “Par likumam neatbilstošu Garkalnes pašvaldības nolikumu” (turpmāk — iesniegums), kurā norādīts par Garkalnes pašvaldības nolikumu, kā arī par to, ka Garkalnes novada pašvaldības mājaslapā netiek publicēti visi domes sēžu audioieraksti kopš 2015.gada jūlija.

Izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto informāciju, ministrija savas kompetences ietvaros sniedz viedokli.

Informējam, ka likuma “Par pašvaldībām” 26.panta trešā daļā nosaka, ka domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 24.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības nolikumā nosaka kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem.

Ministrija aplūkojot Garkalnes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.garkalne.lv/, sadaļā ”Saistošie noteikumi” publicēto Garkalnes novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošos noteikumus Nr.19 “Garkalnes pašvaldības nolikums” (turpmāk — nolikums), konstatēja, ka nolikumā nav noteikta kārtība, kādā privātpersonas var iepazīties ar domes sēžu protokoliem. Vienlaikus nolikuma 100.punkta otrais teikums izteikts sekojoša redakcijā: “Privātpersonas ar Garkalnes novada domes lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.garkalne.lv.”

Informējam, ka ministrija, realizējot savu pašvaldību pārraudzības funkciju, un ievērojot labas pārvaldības principu, lūdza Garkalnes novada pašvaldību precizēt nolikuma 100.punkta otro teikumu.

Informācijas atklātības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka vispārpieejamo informāciju sniedz arī pēc privātpersonas pieprasījuma. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

Ministrija aplūkojot Garkalnes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.garkalne.lv/, sadaļā ”Saistošie noteikumi” publicēto nolikuma 100.punktu, konstatēja, ka nolikuma 100.punkta trešais teikums publicēts sekojošā redakcijā: “100. Ja privātpersonai ir nepieciešams pašvaldības lēmums vai līgums, kas neskar minēto privātpersonu, tā iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā pamato lēmuma vai pašvaldības noslēgtā līguma izsniegšanas nepieciešamību”.

Ņemto vērā iepriekšminēto, ministrija lūdza Garkalnes novada domi nekavējoties precizēt nolikuma 100.punkta trešo teikumu.

Likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmā daļa nosaka, ka domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. Turklāt likuma “Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 32.punkts nosaka, ka pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam nodrošina šā likuma 37.panta pirmajā daļā noteikto par domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un ievietošanu domes mājaslapā internetā. Vienlaikus Informācijas atklātības likuma 2.panta trešā daļa paredz, ka informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumā nav noteikts citādi.

Ievērojot minēto, informējam, ka ministrija lūdza Garkalnes novada domi nekavējoties nodrošināt visu audioierakstu pieejamību Garkalnes novada domes mājaslapā, kā arī turpmāk ievērot likumā “Par pašvaldībām” noteiktās prasības saistībā ar domes sēdes audioierakstu ievietošanu Garkalnes novada domes mājaslapā.

Ar cieņu,

valsts sekretāra vietnieks A.Draudiņš

 by the author.

--

--