Image for post
Image for post

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk — ministrija) ir saņēmusi no Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla www.latvija.lv uzturētāja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Edgara Jēkabsona (turpmāk — Iesniedzējs) 2017.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.EKONS-553646 “Par likumam neatbilstošu Garkalnes pašvaldības nolikumu” (turpmāk — iesniegums), kurā norādīts par Garkalnes pašvaldības nolikumu, kā arī par to, ka Garkalnes novada pašvaldības mājaslapā netiek publicēti visi domes sēžu audioieraksti kopš 2015.gada jūlija.

Izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto informāciju, ministrija savas kompetences ietvaros sniedz viedokli.

Informējam, ka likuma “Par pašvaldībām” 26.panta trešā daļā nosaka, ka domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. …


Objektīvajās Garkalnes ziņās neizlasīsiet

Šobrīd domes sēžu audioieraksti vēl netiek publicēti, bet ir cerība, ka tas tomēr pārskatāmā periodā tiks darīts.

Kāpēc vispār tas ir svarīgi:

 • lai palielinātu iedzīvotāju izpratni par pašvaldības darbu un viņu iesaistīšanos tajā;
 • un, visu beidzot, likuma nepildīšana, pārkāpjot iedzīvotāju intereses, norāda uz pašvaldības attieksmi.

Papētīju 12. Saeimas vēlēšanu rezultātus.

Kopā vēlēšanās nobalsoja 913491 vēlētāju, no tiem par Latvijas Reģionu apvienību 60812, kas ir 6,66%. Lai pārvarētu 5% barjeru un iekļūtu Saiemā, bija nepieciešams iegūt 5% balsu, tas ir 45675 balsu.

Rīgā par Latvijas Reģionu apvienību nobalsoja 24238 vēlētāju, no tiem 17455 ievilka plusu Artusam Kaimiņam. Ja šo skaitu noņem nost no kopējā Latvijā iegūto balsu skaita 60812, tad sanāk 43357 balsu, kur pietrūkst 2318 balsu, lai iekļūtu Saeimā.

Šāda spekulācija gan 100% nepamato apgalvojumu, ka LRA tika Saeimā vienīgi Kaimiņa un viņa individuālās kampaņas dēļ.


Latvijas Republikas 12.Saeimas
Sociālo un darba lietu komisijas
Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
2016. gada 3. maijā

Sēdes dalībnieki

 • Jānis Trupovnieks — Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs
 • Egita Pole — Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos
 • Anna Miskova — Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras docente, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas pārstāve
 • Maija Šetlere — Latvijas psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācijas pārstāve, ārste psihoterapeite
 • Ilze Tralmaka — Saeimas Juridiskā biroja vecākā padomniece
 • Kristīne Pakārkle — Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja vietniece
 • Antra Valdmane — Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja
 • Vitālijs Orlovs — apakškomisijas loceklis
 • Hosams Abu Meri — apakškomisijas loceklis
 • Mārtiņš Šics — apakškomisijas…


Veselības ministrija Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā kopā ar citiem grozījumiem ierosināja aizliegt ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm, to pamatojot ar šādiem apsvērumiem:

 • iepriekšējās dzemdības liecina, ka potenciālai donorei ir apaugļoties spējīgas olšūnas;
 • sieviete bez bērniem nevar ar pilnvērtīgu motivāciju ziedot savu olšūnu citai sievietei.

Aizliegums ir pretrunā Satversmei

Aizliegums ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm ir pretrunā ar Satversmes 91. pantu, jo pārkāpj nedzemdējušu sieviešu tiesības, un ar Satversmes 96. pantu, jo ierobežo nedzemdējušu sieviešu privāto dzīvi.

“No Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma anotācijas šobrīd nav rodams pamatojums atšķirīgai attieksmei, nosakot ierobežojumu ziedot savas olšūnas tieši nedzemdējušām sievietēm. [..] Satversmes 96.panta aspektā jāņem vērā sievietes tiesības uz autonomiju, kas ietver tiesības pieņemt lēmumu par savu ķermeni. Sieviete var pieņemt lēmumu vispār nevēlēties kļūt par māti, bet viņa var vēlēties ziedot savas olšūnas citu sieviešu vajadzībām. [..] Valstij vienādā mērā jārūpējas par visu sieviešu veselību un labklājību un izteikumi par atbalstu sievietēm nedrīkst būt deklaratīvi.”
No 2016. gada 16.marta Tiesībsarga atzinuma par grozījumiem “Seksuālās un reproduktīvās veselības…

About

Edgars Jēkabsons

Kustība Par!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store