Звіт виховного напрямку за I квартал 2019 року

Опитування пластового юнацтва

Щоб зрозуміти куди рухатись з удосконаленням проб, вмілостей та створенням компетентностей для вихованців Пласту, поставили перед собою завдання провести опитування юнацтва та дізнатись чим користуються, як мислять, проводять вільний час та що цікаво нашому юнацтву.

 • У співпраці з соціологами склали питання для опитування.
 • Поширили опитник серед молоді з усіх регіонів країни для кількісної та якісної вибірки.
 • Проведено аналіз відповідей.
 • Створення аналітичного документу.

Велике опитування пластунів — 2019

Минулого року вперше КПСом було запущено Велике опитування пластунів, щоб скласти картину того, як розуміють стратегію члени організації, як комунікують та чим займаються у межах Пласту. Цього року до опитування додали великий виховний блок запитань, з відповідей на який ми хочемо скласти портрет виховника та створити мотиваційну та рекрутингові політики.

 • Проаналізовано та доповненно питання попереднього року.
 • У співпраці з соціологами створено блок питань для діючих виховників.
 • Створено форму опитування та поширено у пластові групи та на розсилки.
 • Проведено аналіз відповідей.
 • Створення аналітичного документу.

#Panda Challenge

Спільно з WWF Ukraine запустили у соціальній мережі Instagram конкурс “#PandaChallenge” приуроченому до дня землі. Участь у конкурсі взяло понад 350 учасників.

 • Створення умов конкурсу.
 • Поширення умов конкурсу серед старших новаків та юнацтва.
 • Комунікація з учасниками конкурсу.
 • Підбиття підсумків та визначення переможця. Нагородження якого відбудеться у часі Свята Весни.

Запис відео по стратегії

Однією з цілю стратегії є поширення її серед пластунів. Звернулись до досвіду скаутів інших країн, де в інтерактивному форматі легко та доступно пояснюється місія, візія та стратегія організації. Взяли за мету створити подібне відео, але вже з нашим наповненням.

 • Створили презентацію по стратегії Пласту.
 • Залучили експертів до написання сценарію відео.

Запуск роботи КТК

Цього року вдалось швидше запустити роботу Крайової таборової комісії, що дасть змогу якісніше провести пластові табори. Також, створили сторінку на пластовому порталі де зібрана уся актуальна інформація про табір.

 • Створення та ведення зголошення на членів КТК.
 • Організація нарад та роботи КТК.
 • Збір інформації від комендатнів крайових таборів для сторінки на пластовому порталі.
 • Розробка технічного завдання для створення сторінки крайових таборів на пластовому порталі.

Компетентності пластових вихованців

Цього року взяли курс на створення компетентностей нащих вихованців, щоб розуміти кого ми хочемо бачити на виході після проходження пластових програм.

 • Аналіз компетентностей скаутсбких організацій на 2030 рік.
 • Організація та залучення експертів до створення напрацювань.

Інфографіки від виховного напрямку

Впродовж лютого-березня у мережі ФБ викладали інтерактивні зображення, які мали на меті показти всебічність розвитку різносторонність у захопленнях пластових виховників та популяризувати виховництво серед волонтерів.


Команда виховного напрямку:

Ксенія Шемберко — edu@plast.org.ua
Діна Мацькова — camp@plast.org.ua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade