Позиція щодо РРО

Eduard Kurganskyi
Oct 11 · 1 min read

Законопроекти 1053–1 та 1073 треба ветувати. В майбутньому використання РРО ФОПами має ґрунтуватись на наступних принципах.

Пороги для спрощенки

Підняти граничні обсяги обороту для 1–3 груп єдиного податку у відповідності до законопроекту 9533 від 04.02.2019 та 55 статті Господарського кодексу України

  • перша група з 300 000 гривень до 1 500 000 гривень,
  • друга група з 1 500 000 гривень до 10 000 000 гривень,
  • третя група з 5 000 000 гривень до 54 000 000 гривень

Індексація порогів

Індексувати пороги граничних обсягів обороту в мінімальних заробітних платах. З переглядом МЗП будуть збільшуватись як розмір єдиного податку так і граничні обсяги.

Добровільне використання РРО ФОПами

Касовий апарат є інструментом внутрішнього обліку та засобом підвищення ефективності праці. Тиск щодо примусового використання РРО викликає протидію з боку підприємців, та стримує розвиток бізнесу в країні.

Використання РРО ФОПами та фіскалізація тих РРО що вже використовуються має бути добровільною. Жодних перевірок пов’язаних з використанням не фіскальних РРО не має бути.

Стимулювання використання РРО

Держава може розробляти та впроваджувати програми, щодо стимулювання використання РРО дрібним бізнесом. Наприклад:

  • лотерея по чекам
  • впровадження програмних РРО
  • надання апаратних РРО у безкоштовне використання

Окремим засобом стимулювання є угода між підприємцем та ДФС. За умови використання фіскального РРО ФОП звільняється від перевірок. У разі доведення факту продажу товару без чека, такий підприємець втрачає право працювати з фіскальним РРО і переходить на звичайний режим перевірок.

Written by

https://about.me/eduard.kurganskyi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade