Acordei

Escovei, sai
Despedi, tremi, chorei
Voei, cochilei, perdi, cheguei
Estudei, comi, rezei
Conheci, andei
Descansei
Levantei, pedalei
Fiquei, namorei, transei
Bebi, separei, entreguei, sorri
Escondi, desconversei, falei
Amei, chorei (de novo)
Voltei (sozinho)

P.S.: Sonhei!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.