Potřebujete na webu zobrazovat příspěvky z facebookové stránky? Tak to se neobejdete bez bezpečnostního access tokenu. Cesta k jeho získání není triviální, a proto jsem připravil nejen pro náš tým Beneš & Michl návod.

Jestli integrujete do webu i Instagram, tak jsem nedávno sepsal krátkého Průvodce novým Instagram Basic Display API.

Na konci návodu získáte Page Access Token, který nikdy neexpiruje. Nemusíte se tak starat o jeho obnovování.

Image for post
Image for post
Příklad facebookových příspěvků z webu https://www.cts-tradeit.cz/kariera/

Než začnete

Ujistěte se, že máte dostatečná práva u stránky, kterou budete napojovat. …

About

Eduard Štůla

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store