Jak získat Facebook Page Access Token, který nikdy neexpiruje?

Příklad facebookových příspěvků z webu https://www.cts-tradeit.cz/kariera/

Než začnete

Vytvoření aplikace

Výběr druhu aplikce
Základní údaje o aplikaci

Získejte User Token

Získejte Long-lived User Access Token

Získejte Page Access Token

  • Upravte adresu API na {page-id}?fields=access_token
    {page-id} nahraďte ID stránky.
  • Vložte token z předchozího kroku.
  • Potvrďte tlačítkem Submit.

Nikdy neříkej nikdy

Photo by Tim Bennett on Unsplash

--

--

--

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eduard Štůla

Eduard Štůla

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

More from Medium

Instagram Job Post Image Generator using Fabric.js with Astro and React

Displaying Stackoverflow reputation & badges on your portfolio

Fabric.js with React: Canvas Background Color Picker, Uploading Images from URL & Downloading the…

Build and deploy a chrome extension with React