Nejlepší články o webovém vývoji #33

Eduard Štůla
Aug 23 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

CSS, webfonty a animace v AMP: průvodce vývojáře
Už víme, co je AMP a známe omezení, která tato technologie pro tvorbu velmi rychlých webů aplikuje na HTML kód. Dnes se podíváme na kaskádové styly, animace a webfonty v AMP stránkách.

Přijďte hacknout stát. Startují registrace na třetí Hackathon veřejné správy
Třetí ročník Hackathonu veřejné správy proběhne o víkendu 13. až 14. září v sídle Národního kontrolního úřadu v Praze a ke kterému byly zrovna spuštěny registrace.

Jednotka fr: Podíl na rozměru v CSS gridu
Jedná se o flexibilní jednotku, která reprezentuje podíl na volném prostoru v CSS gridu. Proto fr jako fraction unit.

Detekce a korekce chyb (úloha z kroužku programování pro děti)
Na vysoké škole nás učili, jak počítač dokáže přečíst lehce škrábnuté CD a jak pozná, že je poškozené příliš. Dětem to lze to vysvětlit hravou formou. V dnešní době už asi skoro nebudou znát CD a DVD, ale stejný princip platí i pro jiné nosiče, jakými jsou například QR kódy.

Články v angličtině

OPP (Other People’s Problems)
Pokud pracujete ve velkých týmech, tenhle článek se vám bude určitě hodit

Monthly Web Development Update 8/2019: Strong Teams And Ethical Data Sensemaking
Co se stalo ve světě webů za poslední čtyři týdny? Ve svém měsíčním seznamu Anselm shrnul vše, co potřebujete vědět.

PHP and MySQL Web Development: A Trend that Never Fades Away
O popularitě PHP není pochyb. Nahlédněte do historie a úspěchu magické kombinace PHP a MySQL.

https://www.hackernoon.com/php-and-mysql-web-development-a-trend-that-never-fades-away-s32v230je

The (Upcoming) WordPress Renaissance
Od svého vydání před 8 měsíci byl Gutenberg výrazně vylepšen a nabízí uživateli mnohem bohatší zážitek než cokoli jiného, ​​co bylo možné ve WordPressu. Pojďme se podívat na jeho nejnovější vývoj a kam směřuje.

Pracujte s námi

Do našeho vývojového týmu v Plzni hledáme nového parťáka nebo parťačku❗️Na starost si Tě vezmu já osobně a všechno Tě naučím 🙋‍♂️💻

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Eduard Štůla

Written by

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade