Nejlepší články o webovém vývoji #34

Eduard Štůla
Aug 30 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

Responzivní breakpointy: Realizace v kódu (CSS, Sass i PostCSS)
Ukládání breakpointů a rozmezí do proměnných preprocesoru velmi doporučuje Martin Michálek, protože to zpřehlední kód a zefektivní psaní.

Mistrovská optimalizace obrázků nejen pro WordPress
Adam Laita otestoval několik možností optimalizace obrázků externími knihovnami.

Články v angličtině

PHP Date & Strtotime Cheat Sheet with PDF
Skvělý přehled všeho, co můžete použít v PHP date a Strtotime. Obsahuje celý sheet ke stažení v PDF.

Beyond The Browser: Getting Started With Serverless WebAssembly
WebAssembly může být mocný nástroj. V článku se dozvíte, jak s ním začít.

A first look at Slim 4
Slim je malý framework pro tvorbu webových aplikací a API.

PHP vs P++
Věděli jste, že existuje P++? Já do dneška také ne. Jedná se o oddělený dialekt PHP, který nebude zatížený zpětnou kompatibilitou jako u PHP.

WordPress Multisite: The Everything-You-Need-To-Know Guide to WordPress Network
Jednou za čase se setkám i já s požadavkem na multiwebsite. Ve wordpressu to jde docela snadno. Ale na co si dát pozor? A na co nezapomenout?

Promises and Static Values

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)

https://twitter.com/EduardStula


Photo by Igor Miske on Unsplash
Eduard Štůla

Written by

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade