Nejlepší články o webovém vývoji #35

Eduard Štůla
Sep 9 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

MiniLazyload: Minimalistická knihovna pro líné načtení obrázků a IFRAME
Šimon Raichl z Pilulka.cz vám v dnešním textu představí svou miniaturní, ale chytře navrženou knihovnu pro líné načtení obrázků a iframe.

Konec EV certifikátů: prohlížeče je přestanou zvýrazňovat
Prohlížeče přestanou během několika následujících týdnů zobrazovat informace o EV certifikátech. Ty se tak stanou na první pohled nerozeznatelnými od OV a DV certifikátů. Důvodů k této změně je několik.

Jak nedělat PraSEO aneb 6 nejčastějších SEO chyb u českých e-shopů
Organická návštěvnost se u běžného e-shopu pohybuje mezi 30–60 % celkové návštěvnosti. Kolik chyb v optimalizaci pro vyhledávače váš obchod dělá?

Strojové popisování obrázků — jak moc je přínosné pro uživatele?
Se strojovým popisováním obrázků se setkáváme stále častěji. Podívejme se na proces z pohledu přístupnosti pro nevidomé uživatele.

Články v angličtině

Automating Website Deployments Through Buddy
Představení služby Buddy, kterou mám i já moc rád. Je to snad nejkomplexnější nástroj pro deployment.

Interview with pinball wizard Greg Dunlap, Senior Digital Strategist at Lullabot
Agiledrop vyzdvihuje aktivní členy komunity Drupalu prostřednictvím řady rozhovorů. Nyní máte šanci dozvědět se více o lidech, kteří stojí za projekty Drupalu.

Bottom Navigation Pattern On Mobile Web Pages: A Better Alternative?
S tím, jak se naše telefony rozšiřují, musíme upravit, jak vytváříme a navrhujeme naše webové stránky.

How to Use htaccess File to Secure, Optimize, and Control Redirects in WordPress
.htaccess je důležitý soubor, který se často používá k přidávání, úpravám a potlačování konfigurací na úrovni serveru, zabezpečení a výkonových parametrů. Jak na něj?

Overflow And Data Loss In CSS
V tomto článku Rachel Andrew zkoumá situace, ve kterých se můžete setkat s přetečením obsahu. Vysvětluje, jak se vyvinulo CSS, aby vytvořilo lepší způsoby správy a návrhu neznámého množství obsahu.

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Photo by Alex Geerts on Unsplash

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade