Nejlepší články o webovém vývoji #37

Eduard Štůla
Sep 20 · 2 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

Paul Bakaus: „AMP je docela nepochopený projekt“
Za pár dní bude na WebExpo v Praze přednášet Paul Bakaus z týmu stojícím za technologií AMP, kterou v poslední době na Vzhůru dolů potkáváte často. Martin Michálek se jej zeptal na pár otázek.

Články v angličtině

Monthly Web Development Update 9/2019: Embracing Basic And Why Simple Is Hard
Co se stalo ve světě webů za poslední čtyři týdny? Ve svém posledním měsíčním seznamu čtení Anselm shrnul vše, co potřebujete vědět.

Continuous Integration with GitHub Actions and Laravel 6
Jak spojit GitHub Actions s Laravel 6?

What Is Google Tag Manager? (And Why Your Site Needs It)
Často se setkávám s dotazem na GTM. Nejsem žádný GTM guru, otázka většinou míří na to, co vůbec GTM je. Tady pěkně vysvětleno pro začátečníky :)

A Pain-Free Workflow For Issue Reporting And Resolution
Přiznejme si to: nikdy není snadné řešit zpětnou vazbu od klientů. Žádosti mohou být vágní („formulář je rozbitý“) nebo příliš subjektivní („stránka se nenačte dostatečně rychle“). Jak se z toho nepo… a vymyslet sysém, který bude vyhovovat všem stranám?

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Eduard Štůla

Written by

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade