Nejlepší články o webovém vývoji #40

Eduard Štůla
Oct 12, 2019 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

Jaké novinky přinese PHP 7.4
Vydání PHP 7.4 je plánováno na 28. listopadu 2019. Přináší hromadu zajímavých věcí — Typed Properties, Arrow Functions, Preload, FFI a pár dalších vylepšení. Sice přibyly i nějaké deprecations, ale typicky se týkají podivného chování, takže upgrade by měl být snadný.

Webpack: Úplné základy a tutoriál k tomu
Webpack je nástroj pro zpracování souborů a usnadnění práci vývojářů. Jde o kombinaci balíčkovače (module bundler jako je Browserify) se spouštěčem úloh (task runner) jako jsou Gulp nebo Grunt.

Open source a evropská politika: nesmělá systematická cesta k otevřenosti
Většinou se o Evropské komisi píše v souvislostech s nějakými regulativy nebo pokutami, dotacemi nebo zasahováním do volného trhu. Dnes bychom se ale rádi podívali na to, jak Evropa pracuje s open source.

Články v angličtině

Interview with a Pornhub Web Developer
Rozhovor s jedním z vývojářů webu, který z největší pravděpodobností nikdo neznáte :)

Is not writing tests unprofessional?
V mnoho agentruách se testy nepíšou. Na vině může být třeba to, že na CRUD třídách není moc co testovat. Nemluvě o nízkých rozpočtech klientů. Je takový vývojář neprofesionální?

Editorial Design Patterns With CSS Grid And Named Columns

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store