OpenHAB: Automatický backup do GITu

Proč do GITu?

Jak na to?

1. Vytvoříme si soukromý repozitář např. na Gilab.com

2. OpenHAB obsahuje šikovný nástroj, který udělá zálohu do jednoho .zip souboru všech Items, Sitemaps, Rules atd.

3. Inicializujeme GIT ve složce se zálohami.

4. Vytvoříme jednoduchý bash script, který nám bude zálohy provádět “na zavolanou”

5. Automatické spouštění zálohy

Ukázka crontab

Závěrem

--

--

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store