Dnes za mnou přišel kolega, že mu web mění barvu obrázku. Jeho cílem nebylo upozornit na fakt, že PHP není zcela vhodné prostředí pro práci s obrázky. Chtěl jenom pomoc :)

Vlevo je vidět výřez originálu (jpg) a vpravo o kousek tmavší výstup (webp a jpg) po zpracování souboru v PHP. Nedalo mi to, a tak jsem začal pátrat.

Image for post
Image for post

Postupně jsem se snažil problém izolovat do krátkého konkrétního kódu. Zahodil jsem tedy ořezy, změny velikostí i PHP wprapper pro práci s obrázky (v mém případě Nette Image). Výsledkem byl podobný kód:

Image for post
Image for post

Po přezkoumání všech různých variant od barevného profilu až po dpi původního obrázku jsem si vytvořil testovací obrázek s větší barevnou plochou. Vlevo je vidět původní obrázek a vpravo obrázek, který prošel přes PHP kód beze změn, ve 100% kvalitě. …

About

Eduard Štůla

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store