Edward J Spratt

Edward J Spratt

Journalism student at Goldsmiths University, London