Hoe kunnen we Q diverser maken?
Rahul
1810

Het probleem met de stelling van Chris is dat minderheden zich over het algemeen bescheidener opstellen. Lees de onderzoeken hierover er maar op na. De blanke jongen van 30 die zelfverzekerd beweert dat ECMAScript 2015 met AngularJS echt old school is en dat ES6 met React de way to go is, komt wellicht aantrekkelijker over dan het bescheiden Roemeense meisje dat zegt dat die keuze van veel factoren afhankelijk is. Wil je minderheden aannemen, dan zul je ze waarschijnlijk toch een klein beetje bonuskrediet moeten geven.

Like what you read? Give Edwin Martin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.