De wereld is niet tegen je, er is geen weerstand. Het is je eigen geest die de weerstand aanduidt waarmee je tegen jezelf vecht. Je sluit je ogen voor de pracht die in je verborgen ligt. Wat je werkelijk voelt, is het licht dat naar buiten tracht te breken. Dat scheuren creëert in hoe je denkt en hoe je naar situaties kijkt. Elke scheur geeft meer kracht aan het licht om door de illusies heen te breken. Dit is de pijn die je keer op keer voelt. Geen beweging van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

De scheppingskracht van liefde

Elke pijnscheut wordt afgesloten met rust, is je dat al eens opgevallen. Wanneer je je overgeeft aan de kracht van God, aan de liefdevolle omhelzing van het eeuwige, van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je weer breekt en inziet wat er werkelijk toe doet. Ieder mens zal uiteindelijk een dienaar worden van het woord van liefde, van het woord van de schepper. Zodat de scheppingskracht werkelijk tot zijn recht kan komen. Liefde is een expressie van de kracht die God genoemd wordt. Niet een persoon, maar een expressie is wat er achter schuil gaat. Een expressie van zuiver bewustzijn wat spreekt in klanken van liefde en acceptatie. …

About

Edwin van der Hoeven

Born a Scorpio in 1974.. fascinated with mediumship, states of consciousness, music ranging from Allan Holdsworth to Joni Mitchell and crypto enthusiast!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store