Photo by Franck V. on Unsplash
https://pixabay.com/en/danbo-ghost-fear-cry-run-away-2011237/
  • “2 hafta oldu X projesine tek satır kod yazamadım. Sakız gibi de uzadı, artık başına oturamıyorum.”
  • “Patron, özverimin farkında mıdır?”
  • “O hata…


image source: https://pixabay.com/photo-1913183/


image from greengeeks.com

1. Flashable Google Apps arşivinin yüklenmesi

Eyüp Ferhat Güdücü

Mostly developer, almost traveller, already gamer http://eferhatg.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store