Heroku için Cloudflare DNS yapılandırması ve CNAME flattening

Cloudflare nedir? Nasıl Çalışır?

  1. Güvenlik: Gelen tüm istekleri filtreden geçirdiğinden ddos vb. ataklardan etkilenmiyorsunuz.
  2. Performans: İstek geldiğinde içeriği isteğe en yakın sunucudan getiriyor, ayrıca cache’lediği tüm datayı sıkıştırarak servis ediyor.
  3. Analytics: Sitenizin tüm trafiği üzerinden geçtiği için gelişmiş bir analytics raporu üretebiliyorlar.
  4. Uygulamalar: Çok küçük konfigrasyonlarla ya da tek tuşla New Relic, Pingdom gibi sayısız uygulamaya entegre olabiliyorsunuz.

1. Heroku yapılandırması

$ heroku domains:add etkinlikharitam.com //Adding etkinlikharitam.com to floa... done

2. Cloudflare yapılandırması

3. Nameserver yapılandırması

Gün Sonu

--

--

--

Mostly developer, almost traveller, already gamer http://eferhatg.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eyüp Ferhat Güdücü

Eyüp Ferhat Güdücü

Mostly developer, almost traveller, already gamer http://eferhatg.com/

More from Medium

How to host flutter web with django

How SMS 2FA Messages Can Fight Scammers

Firebase Cloud Firestore Import Export JSON CSV Data with Ease | Refi App GUI tool for Firestore

Top 10 packages used in Flutter app development