.NET kullanarak WhatsApp’dan mesaj göndermek

WhatsApp şifresini edinme

 1. Buradan MissVenom programını indirin.
 2. Mobil cihazınızı bilgisayarınızla aynı kablosuz ağa bağlayın.
 3. 443 nolu portun kullanılmadığından emin olun.
  *Bunu `netstat -a` komutu ile ya da TCPView programı ile kontrol edebilirsiniz. IIS, Skype ya da Dropbox kullanıyor olabilir.*
 4. Mobil cihazınızda WhatsApp programından çıkış yapın.
  *IOS için WhatsApp->Settings->Account->Delete My Account*
 5. MissVenom programını çalıştırın. Hata vermediğine emin olun.
 6. Mobil cihazınızın DNSine MissVenom programının belirttiği ip’yi giriniz.
  *IOS için Settings->Wifi->[Ağ ismi]->DHCP->DNS*
 7. Mobil cihazınızın browser’ı ile https://cert.whatsapp.net adresini açarak root sertifikasını kurun.
 8. Şimdi mobil cihazınızla tekrar WhatsApp’a register olun.
 9. MissVenom programında `FOUND PASSWORD!: z*********************=` gibi bir ibare belirecek. Bu şifre WhatsApp şifresi oluyor. Bir kenara not edin, bir sonraki aşamada kullanacağız.

NET kullanarak mesaj gönderme

Diğer fonksiyonlar

--

--

--

Mostly developer, almost traveller, already gamer http://eferhatg.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eyüp Ferhat Güdücü

Eyüp Ferhat Güdücü

Mostly developer, almost traveller, already gamer http://eferhatg.com/

More from Medium

Read request body multiple times in ASP.NET Core

Query an XML file using XQuery, Get Results in C#

Performance analysis of EF/EF Core read operation with or without AsNoTracking() using Benchmark.net

Logging gRPC on .NET Using Serilog